เวทีชุมชน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมลานทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 4 โดย นางสาวณภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ยากที่จะขจัดให้หมดจากสังคมเ พราะหากเรายังไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตนได้ การทับซ้อนของผลประโยชน์ก็จะยังคงอยู่ การที่จะทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง จึงจำเป็นต้องปรับฐานความคิดของประชาชนข้าราชการและทุกภาคส่วน ให้เข้าใจถึงบริบทของผลกระทบจากการทุจริตคอรัปชั่น และความเสียหายที่ยากจะเยียวยาที่จะตามมาภายหลังซึ่งการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชนในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายการกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกิจกรรมมีการบรรยายจากโค้ช strong และกรรมการชมรม strong การทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และสร้างมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการจัดตั้งชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอลานกระบือ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 100 คน