จังหวัดขับเคลื่อน คนไร้ที่พึ่งและควบคุมขอทาน

จังหวัดขับเคลื่อน คนไร้ที่พึ่งและควบคุมขอทาน

นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ 2557 และพระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบและให้ข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ