กาชาด เชิงรุกนโยบายจัดการขยะในครัวเรือน “แยกก่อนทิ้ง”

นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“นโยบายจัดการขยะในครัวเรือนตามแนวทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ : กำแพงเพชรเมืองสะอาด ชุมชนปลอดขยะแยกก่อนทิ้ง ร่วมด้วย นางสมพิศ แก้วแดง รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพรเทพ พุ่มพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร,