ปลัดท่านใหม่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รายงานตัวปฎิบัติหน้าที่ราชการ

 อาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรว่างเว้นตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหลังจาก นายกนกศักดิ์ รามบุตร ครบอายุเกษียณราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่องการขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาล ที่ประสงค์จะแต่งตั้งในตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ทั้งนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร นายปกฤษณ์ คำเหลือง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง ) สังกัดเทศบาลตำบลหนองแดงจังหวัดน่านให้ดำรง ตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

และในเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว นางเพิ่มพร คำเหลืองนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการเทศบาลเมืองน่านและเด็กชาย เนติทร คำเหลืองบุตรชายเดินทางมารายงาน ตัวต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายกิตติศักดิ์ แก้วตาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพช นางนิภาภรณ์ คำพุฒิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังมีนายอาทิตย์ สุวรรณโชติ,นายพิพัฒน์ จงมีความสุขสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากได้พบประพูดคุยในเบื้องต้นได้รับการเปิดเผยจากว่าที่ปลัดเทศเมืองกำแพงเพชรที่จะเข้าปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการทำงานในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้โดยทราบว่าท่านปลัดมีบุคลิกแนวการทำงานเชิงรุกและเป็นผู้ที่ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์และสนับสนุนนโยบายของ ของฝ่ายผู้บริหาร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลชุมชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป