กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.พิจารณางบประมาณสุขภาพ 9 โครงการในเด็กวัยเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมชากังราวชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางกาญจนา บุตรดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเกษม ตาสะหรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ปรึกษา นายประสิทธิ์ อินตา นางกัญญารัตน์ เพ็ชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานบริการปฐมภูมิในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคณะกรรมการผู้แทนศูนย์ประสานงาน นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การประชุมวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือกองทุนได้ดำเนินการจัดทำประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเรียบร้อยและในวันนี้กองทุนจะนำเสนอสรุปโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ให้ในที่ประชุมรับทราบแล้วก็ยังมีการพิจารณาการยกร่างระเบียบกองทุนให้เป็นไปตามประกาศสปสชปี 2561 รวมไปถึงการพิจารณาโครงการที่ได้เสนองบประมาณอีก 9 โครงการ

  1. โครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อ จำนวนงบประมาณที่ขอสนับสนุน 78,000 บาทผู้รับผิดชอบโครงการก็คือ เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร
  2. โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนจำนวนงบประมาณที่ขอสนับสนุน 29,036 บาทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวัดคูยาง
  3. โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน จำนวนงบประมาณที่ขอสนับสนุน 4,080 บาทผู้รับผิดชอบโครงการก็คือโรงเรียนเทศบาล 1
  4. โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน จำนวนเงินที่ขอสนับสนุน 9,520 บาทโรงเรียนเทศบาล 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  5. โครงการกําจัดเหาเด็กนักเรียนจำนวนเงินที่ขอสนับสนุน 1,870 บาทโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  6. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จำนวนเงินที่ขอสนับสนุน 49,564 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวัดคูยาง
  7. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จำนวนเงินที่ขอสนับสนุน 20,210 บาท โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จำนวนเงินที่ขอสนับสนุน 21,357 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  9. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน จำนวนงบประมาณที่ขอ 3,041 บาทโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ