สภาเทศบาลประชุมอนุมัติข้อราชการสำคัญรวมทั้งปรับปรุงเตาเผาศพ

เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ท่าฉลอมขึ้น มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการกระจายอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ 2476  โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ 2543  ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจำนวนประมาณสองพันแห่ง ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อประชุมข้อราชการสำคัญโดยมี นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรียกประชุมสภาโดยมีรองประธานสภาทำหน้าที่แทนในที่ประชุม โดยมีคณะฝ่ายบริหารนำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถาพานิช นายกเทศมนตรี ,นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา,นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค , นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธรศิริพงษ์รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทำหน้าที่เลขานุการสภา, และ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมสังเกตการณ์การประชุม โดยมีข้อราชการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนใหม่ถนนเกาะแขก 2 , ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีขนาดและมีประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน, และโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน เมรุ1 ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำเป็นต้องรื้อถอนเตาเผาเดิมหรือปล่องควันเตาเผา และก่อสร้างใหม่ พร้อมกับติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษ 5 หัวเผาชนิดใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงและปรับปรุงอาคาร ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎตามแผนพัฒนาเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยรวมทั้งประสิทธิภาพในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพที่ประชุมได้ยกมืออนุมัติให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการทุกหัวข้อราชการนอกจากนี้ที่ประชุมอยากได้รับการแนะนำตัวจากพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่จำนวน 4 รายประกอบด้วย นางทัศวรรณ ศิริพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองช่างสุขาภิบาล นายกำพล ม่วงผล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน นางสาวอภิญญา กลางหล้า ครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนชากังราววิทยา นางสาวศิริรัตน์ บุญโต ครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 3 และท้ายสุดของการประชุมคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริหาร บริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจได้มอบหนังสือธรรมะ ชื่อว่า สงสัยมั้ย ? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน โดยคุณมนต์ชัย คุณธัญญา นายธงชัย นายธนชัย รุ่งชาญชัย ในนามบริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป ได้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่อสังคมไทยปล่อยวาง โดยมอบผ่าน นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถาพานิช  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อนำไปใช้ในห้องสมุดให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทั้ง 5 แห่ง ได้ศึกษาธรรมะ ที่อ่านง่าย ภาพวาดสวย เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเพิ่มมากขึ้น