อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกฤตยาอุปถัมภ์)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกฤตยาอุปถัมภ์) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยมีคระครูข้าร่วมอบรมทั้งหมด 42 คน โดยเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3สำหรับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยระบบทางไกล เป็นการอบรมที่มีประโยชน์ต่อครู ที่จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน โดยได้รับความร่วมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อครูผู้สอนได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.เพื่อเป็นแนวทางในครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา