ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดประชาคมท้องถิ่น  ระดับเมือง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยมี นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคม ระดับเมือง และ นางศศิธร   ศิริพงษ์  รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  รักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าววัตถุประสงค์ ของการจัดประชาคม ในครั้งนี้ ร่วมด้วยประชาชนทั้ง 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการจัดประชาคม ระดับเมืองในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ให้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ห้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน 2562  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากประชาคมท้องถิ่น  ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากฉบับปัจจุบัน  นำมาทบทวนและปรับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งในระยะเริ่มแรกในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการให้จัดทำประชาคมในระดับเมืองสำหรับเทศบาลเมือง  โดยให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาล  ให้ได้รับการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเมืองกำแพงเพชรในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะตอบโจทย์การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่  ฟูเฟื่องประเพณี  เข้าถึงเทคโนโลยี  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ว่าเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะต้องเดิน หรือขับเคลื่อนไปในทิศทางใดให้บ้านเมืองของเราจึงจะมีความเป็นเมืองน่าอยู่ตามที่ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในข้างต้นไว้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อีกนัยหนึ่งเป็นการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปเป็นกรอบ/แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป