โครงการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน

วันจันทร์ ที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร OR Sharing ณ.บริเวณหน้าห้อง ORโรงพยาบาลคลองขลุง มีการกล่าววัตถุประสงค์โดยนายแพทย์ สมเพ็ง โชคเฉลิมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประธาน Service plan และกล่าวเปิดงาน โดยนายอนันต์ นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชรเขต3 นายแพทย์โพธิ์ศรีแก้วศรีงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan ในเขตสุขภาพที่3และจังหวัดกำแพงเพชรให้มีคุณภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน