เพิ่มศักยภาพ อสม.พัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ

เพิ่มศักยภาพ อสม.พัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ

เป็นประจำทุกปีที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กรอาสาสมัคสาธารณสุขและในปีนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เป้าหมายเทศบาลตำบลบางเสร่จังหวัดชลบุร

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายจิตร นิ่มสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ได้มอบหมายให้ นายวีระ พูลกระจ่างรองนายกฯ. ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ และ คุณภาชินี บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้เดินทางมาพร้อมกับ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกฯเทศมนตรีฯ นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงาน กันในครั้งนี้

“เทศบาลตำบลบางเสร่”เปลี่ยนแปลงจากฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เรียกว่า ” เทศบาลตำบลบางเสร่ ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ทางทิศเหนือประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสัตหีบประมาณ 13 กิโลเมตรตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 5-15 เมตร มีพื้นที่ 7.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,918 ไร่ ประกอบไปด้วย 8 ชุมชน ได้แก่.

  1. ชุมชน เอื้ออารีย์สัมพันธ์
  2. ชุมชน จันทสาโร
  3. ชุมชน เนินบรรพต
  4. ชุมชน ชายทะเล
  5. ชุมชน ท้ายบ้าน
  6. ชุมชน ร่วมบำรุงพัฒนา
  7. ชุมชน รวมแปดพัฒนา
  8. ชุมชน เกล็ดแก้ว-ห้วยลึก

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย อาชีพประมง และอาชีพรับราชการ

ในวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึก SUNSET MABELLA BEAT จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ได้ดำเนินกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการร่วมขับเคลื่อน  ผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังมีนโยบายให้มีการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพชุมชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และภาคีเครือข่าย อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ

โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้มีการค้นพบศักยภาพตนเองของ “อาสาสมัครสาธารณสุข” ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในวันนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานด้านดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว โดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งการส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ​​ อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพครอบครัว เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จำนวน 160 คน

ซึ่งมีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ คือ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพภาคประชาชน การดำเนินงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับคลินิกหมอครอบครัว เทศบาลตำบลบางเสร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ ณ เทศบาลตำบลบางเสร่ และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม กรรมการบริหารสถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ​ และคณะ มาเป็นวิทยากรกระบวนการในการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และภาคีเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็ง และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านสุขภาพ ​ใช้งบประมาณประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นเงิน 6 แสนบาท เพื่อศึกษาดูงาน การบูรณาการงาน ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน กับคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเสร่  เดินทางเข้ารับการอบรมกระบวนการ ณ Sunset Marbella beach resort

– วิทยากรชี้แจงและแนะนาการสัมมนา โดยทีมวิทยากรโดยทีมวิทยากร ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

– กิจกรรมกลุ่ม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยทีมวิทยากร ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

– กิจกรรมกลุ่ม “การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน” โดยทีมวิทยากรดร.วนัสรา เชาวน์นิยม