จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 พร้อม ส่วนราชการ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร  จิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ และต้นยูคาลิปตัส จำนวนรวม 9,910 ต้น ในพื้นที่หัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน  เป็นประธานและ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร  และมีผู้นำชุมชน พร้อมกับจิตอาสากว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 ที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอคลองลาน  กล่าวว่า “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ผลผลิตลดลง และนำมาซึ่งปัญหารายได้ที่ลดลง ดังนั้นประชาชนควรได้รับความรู้และตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลง และควรร่วมมือกันดำเนินการแก้ปัญหา

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทั้งส่วนราชการและบริษัทเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ด้วยการปลูกต้นไม้ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มีน้ำได้ใช้ และมีรายได้เข้าชุมชนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างจริงจัง”นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ    “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 และบริษัทสยามฟอเรส ทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU)  “ส่งเสริมโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน (CSR)” ซึ่งแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยการปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามหัวไร่ปลายนา พื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบริเวณรอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรับภูมิทัศน์และใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ และช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ภายใต้กิจกรรมยังมีการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน โดยการแนะนำพืชต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรปลูกผสมผสานกับการปลูกป่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม” นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยการมอบกล้าไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ และไม้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ที่เหมาะสมมาปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า และตามหัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และต้นยูคาลิปตัสยังเป็นพืชที่มีประโยชน์สามารถช่วยลดวัชพืชต่าง ๆ อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการในการกำจัดวัชพืชด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเอาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดและเพิ่มประโยชน์ให้กับเกษตรกรในโครงการนี้เพิ่มเติม นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น”สำหรับโครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” มีหน่วยงานราชการ พนักงานเอสซีจี ผู้นำชุมชน และจิตอาสา รวมกว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น ต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และต้นไม้ยูคาสยาม จากบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด จำนวน 9,121 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,910 ต้น/ เครือข่ายสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร