กองช่างสุขาภิบาล สำรวจทะลวงท่อระบายน้ำที่อุดตัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไปติดตามภารกิจของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบาย เร่งลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลนและสิ่งโสโครก เพื่อรับมือแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เนื่องจากท่อบางแห่งอุดตัน ระบายน้ำไม่ทัน แก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง ระบายไม่ทัน ในย่านน้ำกลางใจเมืองเขตเศรษฐกิจ ที่นอกจากจะได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในที่ประชุมประชาคมตัวแทนของพี่น้องแต่ละชุมชนต่างร้องขอเพื่อให้จัดตารางการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตันต่อนายกเทศมนตรีฯ ล่าสุดกองช่างสุขาภิบาลได้นำเครื่องจักร คือรถดูดสิ่งปฏิกูล ไปที่ถนนสายชากังราว ถนนสายโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทุกฤดูฝนที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ระดมความคิดเห็นแก้ไข เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงจึงทำการลอกท่อระบายน้ำ ให้ทางน้ำได้ไหลเร็วขึ้น เพื่อเร่งให้น้ำออกไปนอกเมืองอย่างเร็วที่สุด และจะเพิ่มสำรวจจำนวนในการลอกท่อ เขตตัวเมืองกำแพงเพชรให้ครบทุกจุด  เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจได้ดังเดิม ในฤดูฝนนี้ ครับสำหรับปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการดำเนินการดูกสิ่งปฏิกุลและสิ่งโสโครก ออกจากท่อระบายน้ำนั้น พบว่าในท่อมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ กวด หิน ดินทราย ขวดแก้ว พลาสติก เศษกิ่งไม้ ฝาท่อระบายน้ำบางแห่ง ถูกเจ้าของบ้าน หล่อปูน ปูกระเบื้องปิดฝาท่อจนมิด