ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมสัญจร ศึกษาความรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ต่อยออดถึงรัชกาลที่ 10 พัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรีฯ นางศศิธร ศิริพงศ์ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดร.ศรีรัตน วงษ์วัรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ดร.นิชา คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญฯ ได้ดำเนินการประชุม วิชาการสัญจรของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ในการประชุมกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 147 คน กิจกรรมการดำเนินแบ่งเป็นสามส่วน คือ การประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทั้งนี้การศึกษาดูงานการประชุมจะการสัญจร ของพนักงานครูได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รอบชายฝั่งประมาณ 2,000 ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่น ในปี พ.ศ. 2545 จากองค์กรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมเชิงพัฒนาและการวิจัย สอนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สภาพนิเวศและป่าชายเลน ริมชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรมส่วนเรื่องการประชุมวิชาสัญจรของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เดินทางไปพักผ่อนและร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมบูรพาบีซรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมระดมสมองและศึกษาหาความ รู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และนำความรู้จากแหล่งความรู้จริง ที่ปฎิบัติตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และต่อยอดมาถึงรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ จากสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ แก่ผู้เรียนและเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดเผยเปิดเผยสืบเนื่องจาก แผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ คนกำแพงเพชร เป็นคนดีมีคุณภาพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดำรงชีวิต ตามหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน อีกครั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน ทั่วประเทศเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นดังนั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงต้องถือปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทางพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการสัญจรของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง