สธ.รับมือควบคุมป้องกันโรคระบาด

 สาธารณสุขกำแพงเพชรควบคุมป้องกันโรคระบาด

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยวัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) เพื่อให้มีความพร้อม สามารถรับมือสถานการณ์ของโรคทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ