ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

 ป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณชุมชนสิริจิต ทีมงาน สส.ไผ่ ลิก นำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน โดยนายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้การต้อนรับ

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้สามารถแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง โรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข ซึ่งความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ แม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคของภาครัฐและเอกชน อยู่เป็นประจำแต่ไม่สามารให้โรคนี้หมดไปจากสังคมไทยได้ ่การกำจัดยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้โดยการพ่นหมอกควัน โดยจะทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทุกชุมชนทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร