กาชาด กพ.ประชุมกิจการประจำเดือนมิถุนายน

คณะกรรมการเหล่ากาชาดได้จัดการประชุมครั้งที่ 6 ของเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562 โดยมีนางนวลจันทร์แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง,นางสมจิตร หุตะเสเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง เลขานุการเหล่ากาชาด นางสุวรรณ อุ่นยืด ผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด  ร่วมประชุม  ตามระเบียบวาระ ที่ประชุมให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หาแนวทางช่วยเหลือและขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เยาวชนขอรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สำหรับเรื่องเพื่อมีรายละเอียดของแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน การติดตามการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีเรื่องพิจารณาการเร่งรัดการดำเนินงานตามพันธกิจ 8 ประการ ของคณะเรากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 การอนุมัติผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ ตาม โครงการบ้านกาชาดสร้างสุข เพื่อสนับสนุนการซ่อมการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2562 และให้อำเภอสำรวจรวบรวมเอกสารข้อมูล ผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการนี้การดำเนินแผนปฏิบัติงานโครงการกาชาดกำแพงเพช รเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการผู้ยากไร้ การกำหนดวันมอบรถจักรยาน ตามโครงการ จักรยานเพื่อน้องกำแพงให้นักเรียนที่ยากจน ใน 11 อำเภออำเภอละ 20 คัน

การกำหนดวันมอบไม้เท้าให้ผู้สูงอายุที่มีความยากจน ด้อยโอกาส ตาม โครงการ กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ ใน 11 อำเภออำเภอละ 20 อัน

นอกจากนี้ยังได้ประชุมการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2562 รายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 และท้ายสุดของการประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานเหล่ากาชาดได้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงขอบคุณกาชาดประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6ทั้งนี้ในงานเลี้ยงดังกล่าว เป็นการขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งหน่วยงานราชการ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม เป็นที่สนุกสนาน และของรางวัลพี่คุ้มค่ากับบัตรมัจฉากาชาด ส่งผลให้งานมัจฉากาชาดการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ผู้พิการ ทุนการศึกษานักเรียน ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยต่างๆเป็นต้น/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร