ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ประจำเดือนมิถุนายน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำนวยการสั่งการให้ จ่าเอกเขตรัฐ ต๋าคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิง เตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินฉุก อุบัติภัยหนึ่งๆอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีการแจ้ง เตือนล่วงหน้าใดๆ หรือมีสิ่งบ่งชี้ล่วงหน้าให้ทราบ เหตูฉุกเฉิน/ภาวะ ฉุกเฉิน คือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด ทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ การจะช่วยผู้ตกในอันตราย รักษาชีวิต ผู้บาดเจ็บได้ ทีมปฏิบัติการและกองดับเพลิง สำหรับทีมปฏิบัติการที่เผชิญเหตุ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนย้าย การประสานงานแพทย์และโรงพยาบาล  การส่งต่อที่ราบรื่น อุปกรณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินและวัสดุ ที่อาจจำเป็นในการดำเนินการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ใช้ในการอพยพ ,ใช้สำหรับการตรวจสอบการรั่วไหล ,ถังดับเพลิง, อุปกรณ์ตรวจสอบ สารเคมี / ชีวภาพ / รังสี , อุปกรณ์ป้องกันและชุดป้องกันการปนเปื้อน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์การตอบสนองฉุกเฉิน ควรมีอยู่ในปริมาณที่เพียงพอ และเก็บไว้ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก  ปลอดภัยและได้รับป้องกันจากการเสื่อมเสีย  อุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบและ/หรือการทดสอบตามช่างเวลาปกติ เพื่อให้แน่ใจว่า จะใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริง ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุปกรณ์และวัสดุ ที่ใช้เพื่อปกป้องบุคลากรที่ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน  และต้องแจ้งข้อจำกัด ของอุปกรณ์ ฉุกเฉิน ต้องได้รับการประเมินระหว่างการทบทวนและทดสอบขั้นตอนฉุกเฉิน

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ และสร้างความตื่นตัวของพนักงานดับเพลิง

สำหรับหัวข้อในการฝึกครั้งนี้ คือ ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ scba. ในการเข้าค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดในอาคาร และฝึกการคำนวนอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัย โดยมีผู้ควบคุมที่เรียกว่า Control board การฝึกซ้อมแผนประจำเดือน มิถุนายนเพื่อสร้างความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ และสร้างความตื่นตัวของพนักงานดับเพลิง วันนี้ฝึกในหัวข้อการใช้ เครื่องช่วยหายใจ scba. ในการเข้าค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดในอาคาร และฝึกการคำนวนอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัย โดยมีผู้ควบคุมที่เรียกว่า control board มีหน้าที่เช็คเวลาและปริมาณอากาศใน scba และมีหน้าที่คอยเตือนผู้ที่เข้าค้นหาเมื่ออากาศใกล้หมดจะต้องแจ้งเตือนให้ผู้ที่เข้าค้นหาออกจากอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันฝึกและประสบความสำเร็จในการฝึกครั้งนี้เป็นอย่างดี