อำเภอโกสัมพีนคร จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ร่วมด้วย พ.อ.อ.ธวัช  แสนแก้ว ปลัดอำเภอ, ร.ท.สานิด บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อำเภอโกสัมพีนคร, เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข และโรงพยาบาลโกสัมพีนคร, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอโกสัมพีนครโดยนางวรวรรณี​ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้มีคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของยาเสพติด พิษภัยของยาเสพติดและทักษะการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงวัยรุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนโกสัมพีวิทยา จำนวน 300 คน  เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด และเป็นการป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดีเป็นอนาคตของสังคมต่อไป