กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกจัดขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรโดยมี นายเทวัญ หุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน ทั้งนี้นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางยุพา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
  2. การจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย บ้านเกศกาสร ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ

3.การมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด