ปตท.สผ.ใจดี มอบทุนนักเรียน 3 อำเภอ 702 ทุน พร้อมหนุนท้องถิ่นหลายล้านบาท

 

ปตท.สผ. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2562 กว่า 11.7 ล้านบาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอลานกระบือกว่า 3.5 ล้านบาทวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามการมอบทุนให้กับนักเรียน ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดย นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพช เป็นประธานในพิธี ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ และบุตรข้าราชการตำรวจ ในเขต อำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 385 ทุน ทุนการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 317 ทุน รวมจำนวน 702 ทุน และทุนการศึกษาเพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน แก่นักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมเป็นเงินกว่า 1,950,000 บาท และมอบกระเป๋าเป้เด็กดี สำหรับใส่หนังสือตำราเรียนแก่เด็ก เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยครอบครัวนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กนักเรียน ต่างสะพายหลังกันด้วยความสุขใจนอกจากพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว ปตท.สผ.ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ รวมเป็นเงินกว่า 3,540,000 บาท โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ อบต.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต และ เทศบาลลานกระบือ แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 3,000,000 บาท  ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาป้องกันยาเสพติด แก่ อำเภอลานกระบือ 380,000 บาท โครงการปรับปรุงสวนร่มเกล้า แก่ อำเภอลานกระบือ 100,000 บาท โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่ อำเภอลานกระบือ 60,000 บาท นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2562 นี้ ปตท.สผ.ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 11.7 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงบทบาท  และหน้าที่ความ รับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม ในการให้ความสนับสนุนท้องถิ่นที่บริษัทฯดำเนินธรุกิจอยู่  จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีความมานะพยายามในการศึกษา  และมีความ ประพฤติดีในระดับต่างๆ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา   ปตท.สผ. เชื่ออย่างยิ่งว่าการ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถนั้น เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการ พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร