อดีตทหารพิการปลื้ม..รับมอบบ้านพระราชทานช่วยเหลือฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สืบเนื่องด้วย นางสาววันเพ็ญ แก้วเกตุ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรชายชื่อ นายบุญเกิด วงษ์กลับ อายุ 33 ปี ซึ้งเคยเป็นทหารกองประจำค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ และถูกส่งตัวไปประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสต่อมาได้รับบาดเจ็บขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ส่งผลให้ร่างกายพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้รับเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการไม่มีบ้านพักอาศัย และได้รับความเดือดร้อนมาก อำเภอลานกระบือได้ร่วมกับ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอลานกระบือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดสร้างที่พักอาศัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นจำนวนเงิน 235,000 บาท พร้อมค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 บาทกองทัพบกโดยพันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ ผบ.กกล.รส.จว.กพ.ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวผู้ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือฯ ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล กองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัว ในการจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟเอเชีย จำกัด ในการจัดสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสุกร เป็นเงินจำนวน 112,420 บาท