คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมของคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,  นายชัยวัฒน์ ศุภออรถพานิช นายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายก อบต.นครชุม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เพื่อเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้มีประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยรับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 กลุ่มภาค/เขต และกำหนดให้มีการสอบแข่งขันภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดจังหวัด ที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาค/เขตจำนวน 17 จังหวัดและศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดจำนวน 27 ศูนย์ จังหวัดกำแพงเพชร อยู่กลุ่มภาคเหนือเขต 2 ประกอบ ไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดตาก,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดสุโขทัย, และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 338,050 คน โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัครในกลุ่มภาคเหนือเขต 2 จำนวน 34 อัตรารวม 811 อัตรา โดยจะทำการสอบแข่งขันในวันที่ อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอ