อำเภอปางศิลาทองประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนปกครองท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธานในการประชุม โดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมประชุม หลังจากเริ่มประชุม นายอำเภอได้แนะนำ นายทวี ศรีภุมมา ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันตำบลหินดาด แนะนำผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสาวนริดตา ทองจิตติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลโพธิ์ทอง และ นายวินัย ออมสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหินดาดนางสาวเกษร กันสุ่ม พัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และองค์กรสตรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางศิลาทองดำเนินการมอบรางวัลเกียรติบัตร 3 กิจกรรม

  1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางสาววรางคณา ชัยประมาตร์ จากบ้านมอเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาต
  2. การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง

ประเภทบุคคล ได้แก่ นายสุริยัน หาญเพชร ผู้ใหญ่บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง

  1. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสาวเจนจิรา หาญป้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประเภทกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ กลุ่มสุกรขุนตำบลโพธิ์ทองที่ประชุมนายอำเภอได้ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับอำเภอปางศิลาทอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบายจิตอาสา 904 ,โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่บ้านปางตาไว การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับหน่วยงานกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินผ่านมา ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การวางแผนร่วมการจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม โดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ที่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  การดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และการจัดกิจกรรมทำบุญทุกวันพระในส่วนของปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ได้ให้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ การควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรโรค ไข้หูดับ การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน การดำเนินขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์เกษตรกรประจำปี 2562 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในการกำจัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอไพริฟอส ท้ายสุดของการประชุมสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ได้ชี้แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาด และผลการดำเนินงานตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเหล้า บุหรี่ และการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากและในที่ประชุมนายอำเภอปางศิลาทอง ได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ จาก นายเชวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นถ้วยการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดปางศิลาทองคัพครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มอบให้กับกำนันได้นำถ้วยไปเก็บครอบครองไว้ เป็นความภูมิใจของท้องถิ่นท้องที่ นายอำเภอยังได้กล่าวชมเชยการจัดทีมฟุตบอล ในตำบลหมู่บ้านต่างๆของเขตอำเภอปางศิลาทอง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและยังใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด // สมาคมนักข่าวส่วหกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน