ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดยให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว หรือตัวแทน แจ้งขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือ ดังนี้

1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ อาคารดับเพลิงศูนย์แม่ปิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

2.ทางโทรศัพท์หมายเลข 055 – 711111 , 055 – 711300 , 055-  706158 หรือ 199

3.ทางเว็บไซด์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร WWW.kppmu.go.th

4.ทาง FACEBOOK งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน