ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร,โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร,นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยคุณสมพร ดอกพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศ และนายอนุพงษ์ พงษานิตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกวันนี้ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ถึงข้อปฏิบัติ แจกจ่ายเอาเบสทรายปราบยุง เป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง กำจัดลูกน้ำยุงลายหรือยุงกลางวัน ซึ่งเป็นตัวนำไข้เลือดออก ยุงเหล่านี้จะเพาะพันธุ์อยู่ตามตุ่มน้ำหรือที่รองขาตู้กันมด ซึ่งยากที่จะป้องกันให้ยุงลายไปไข่ได้ ซึ่งปกติต้องล้างภาชนะแบบนี้ทุก10 วันเพื่อไม่ให้ลูกน้ำมีโอกาสออกมาเป็นตัวยุงและแพร่เชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการป้องกันตัดวงจรการแพร่พันธุ์ด้วยการคว่ำกะโหลกกะลาหรือแอ่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและรอบๆบริเวณพื้นที่บ้าน ซึ่งถ้าหากพบมีผู้ป่วยแพทย์ก็จะสั่งให้ฉีดพ่นสารเคมี ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายในบริเวณรัศมีรอบบ้านของผู้ป่วย ซึ่งจะต้องได้รับคำสั่งจากโรงพยาบาลให้ดำเนินการ ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี และปลอดจากโรคไข้เลือดออกโปรดช่วยกัน สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หยอดทรายอะเบทหรือคว่ำกะโหลกกะลาทิ้ง เพื่อลดปริมาณของโรคไข้เลือดออกในฤดูนี้ร่วมกัน ในการประชุมวันนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินของชมรมฯ จากคุณสมพร ดอกพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10,000 บาทและนายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบเงินสมทบให้อีก 2,000 บาทโดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร