เปิดทำบัตรฯวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562 

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เรื่อง  การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ

ตามหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด  ที่ กพ 0023.2/ว 3691  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร   ซึ่งมอบหมายภารกิจ       ให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่  14  กรกฎาคม  2562 นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่  14   กรกฎาคม  2562  เนื่องจาก   ที่ผ่านมาปรากฎว่าผู้สมัครสอบหลายคนทำบัตรสูญหายระหว่างการเดินทางเพื่อไปจังหวัดที่เป็นสนามสอบ          ซึ่งทำให้ไม่มีเอกสารในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จึงเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน  ในวันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  หากมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055 – 706163     

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่     10    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

(นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช)

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร