ทหารสัญจรแถลงสื่อกำแพงฯ ผลงานภารกิจกองทัพภาคที่ 3 เพื่อประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 สัญจรเยือนเมืองกล้วยไข่ฐานนักรบดำ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 เผยภารกิจ หมอลอยฟ้าของกองทัพภาคที่ 3 ในการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตไปรักษาต่อเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย  พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ ร้อยเอก หญิง มณฑิรา  พรมศรี  ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางสัญจรแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก  มีสาระสำคัญ ได้แก่ การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้, การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ,หน่วยทหารพรานเป็นส่วนหนึ่งของกำลังป้องกันประเทศที่ได้ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ตามพันธกิจ 3 ประการ ของกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและระวังป้องกันชายแดน,  การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในห้วงที่ผ่านมา ศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารพรานควบคุมภูมิประเทศสำคัญ  ในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังทำการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดกำลังพลจาก หน่วยทหารพรานในความรับผิดชอบของศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 5 กรมทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทหารพรานที่ 32 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กรมทหารพรานที่ 33 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมทหารพรานที่ 35 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 36 มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยทหารพราน ตามแนวชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้น เกิดมาจากการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ดำเนินการพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ด้วยการแสวงประโยชน์จากกำลังพลที่มีความสามารถ   ด้านภาษาถิ่น และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผู้ประสานงานหลัก ด้วยความที่เป็นกำลังประจำถิ่น (กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า) นักรบประชาชน จึงมีความเข้าใจ เข้าถึง ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างดียิ่งนอกจากนี้แล้ว หน่วยทหารพราน ยังคงเป็นหน่วยกำลังรบภาคประชาชนที่มีความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ดังจะเห็นได้จาก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3501 ได้จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลัน บริเวณโบสถ์คริสตจักร บ้านบอลู่โค๊ะ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้ประสบภัย จำนวน 27 คน     ซึ่งหน่วยสามารถนำเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ประสบภัยทั้งหมด ออกมาจากพื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัย และ การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell – 212 จำนวน 1 เครื่อง จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้วงวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน    4 เหตุการณ์การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน  ของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อม  ที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาสโอกาสนี้ ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 ได้พบปะร่วมรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และรับชมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของกรมทหารพรานที่ 35 โดย พันเอก ประวิตร ธรรมชาติ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ให้การต้อนรับและอำนวยการ