ทำบุญ หล่อเทียน วันอาสาฬหบูชา วัดคูยาง (พระอารามหลวง) 

เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาขึ้น วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐชัย มาประณีต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯ พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ และ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด นายมนต์ชัย นางธัญญา รุ่งชาญ (บริษัทสิงโตทองไร้ซ์ จำกัด)และ(บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป) ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายต้นเทียนจำนำพรรษา     โดย พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อม พระสงฆ์จาก 3 วัด ประกอบด้วย วัดเสด็จ  , วัดบาง รวมกับวัดคูยางบรรยากาศของเช้าวันนี้ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองกำแพงเพชร ทำอาหาร หวาน คาว มาใส่บาตรทำบุญกันเป็นจำนวนมากจนแน่นถนัดทั้งวัด  ประเพณีตักบาตรวันอาสาฬหบูชาของวัดคูยางนี้ ชาวกำแพงเพชรต่างทราบกันดีว่า จะมีพระภิกษุสงฆ์จาก 3 วัดมารวมกัน  ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้มาร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่วัดคูยางเพียงแห่งเดียว ทำไห้มีประชาชนมารวมกันจำนวนมาก รวมไปด้วยอาหารหวานคาวก็มีผู้ใจบุญนำมาใส่บาตรกันจนล้นหลามบรรยากาศเต็มไปด้วยศรัทธาและเปรี่ยมล้นด้วยความสุข ที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นทางวัด ยังได้จัดสถานที่ ให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ หลอเทียนจำนำพรรษา อีกด้วยซึ่งในการทำบุญวันอาสาฬหบูชานั้น ในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ส่วนในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสงฆ์คุณ ตามลำดับ ที่ทรงสร้างและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเรื่อยมาวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)  วันอาสาฬหบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน อาสาฬหะ คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ประมาณเดือนกรกฏาคมซึ่งมีการบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นวันในพระพุทธศาสนาตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร และฤาษีโกฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวช เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ พุทธสาสนิกชนจึงยึดถือปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาสืบต่อมาจนปัจจุบันพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร  เจ้าอาวาสวัดคูยาง ได้ให้ศิลให้พรพุทธศาสนิกชน ผู้อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนา ที่มีจิตเป็นกุศล และขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนครัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดคูยาง ตลอดจนถึงอำนาจบุญกุศลในการกระทำในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยอำนวยผลดลบันดาลประธานพร ให้ทุกท่านประสบแต่จตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ  ทั้งประสงค์สิ่งใด อันอยู่ในวิสัยแห่งธรรม ก็ขอให้ได้สิ่งนั้น สมดังมโนรถหมดด้วยกันทุกท่านเทอญประเพณีเมืองกำแพงเพชรทั้งสามวัด ประกอบด้วย วัดคูยาง มีบุญตรุษไทยสิ้นเดือน 4 บุญอาสาฬหบูชากลางเดือน 8 บุญเทศมหาชาติกลางเดือน10 วัดบาง บุญสงกรานต์ 13 เมษายน และบุญถวายภัตตาหารเพลและสรงน้ำพระสงฆ์ 3 วัด วันที่ 14 เมษายน บุญสารทไทยเทศน์มหาชาติสิ้นเดือน 10 บุญผ้าป่าแถว ลอยกระทงกลางเดือน12วัดเสด็จ วันมาฆบูชากลางเดือน 3 วันวิสาขบูชากลางเดือน 6 วันออกพรรษาเทศน์มหาชาติกลางเดือน 11 ตามนี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ และ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ถวายเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมเอกสารโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา แด่ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดคูยาง ณ วัดคูยางเนื่องในโอกาสวันพระอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลานครชากังราสมทบทุนสร้างนครชากังราว เพื่อให้ใช้เป็นศาสนสถาน ของชาวพุทธเมืองกำแพงเพชรต่อไป /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/ ภาพ สท.กันยารัตน์ / บอย เลิฟ สมาย