“หมอทร”อบจ.ร่วมกับ เกษตร และ สส. 3 จังหวัด ถก..!! แก้ปัญหารับมือภัยแล้ง

 

“หมอทร”อบจ.ร่วมกับ เกษตร และ สส. 3 จังหวัดถก..!!
แก้ปัญหารับมือภัยแล้ง ทั้งระบบ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์

ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร รับมือภัยแล้ง ของเกษตร 3 จังหวัด กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์  ห้องประชุมเทศบาลตำบลละหาร อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมประชุม บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 จังหวัดร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่ สภาผู้แทนราษฎร อาศัยกลไกของอำนาจรัฐ กลับลงมาแก้ไขปัญหา เพื่อความยั่งยืน เนื่องจากในที่ประชุมนำโดย นายสถาพร วายุภาพ ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำตำบลละหาร เปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงนี้การทำเกษตรที่ผ่านมา เกษตรกรพื้นที่โครงการชลประทาน วังยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร มีปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน ถนนในการส่งพืชผลทางการเกษตรก็ชำรุดเสียหายหลายสาย และในทุกปีเมื่อถึงฤดูแล้งเกษตรกรรวมทั้งผู้นำจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์ก็จะเดินทางมาแก้ไขปัญหาน้ำไหลไปไม่ถึงปลายทาง เป็นปัญหาความต้องการน้ำเดือดร้อนซ้ําซาก จึงต้องการบูรณาการเส้นทางน้ำหลัก ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  น้ำคือสายเลือดน้ำคือจิตใจของเกษตรกร ที่เป็นปัญหามานานกว่า 40 ปี ต้องการนำเสนอปัญหาเข้าสู่การจัดทำแผนของชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุม แจ้งว่านโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการต่อยอดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณหน้า ได้จัดทำงบประมาณให้กับท้องถิ่นภาย ในจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นเทศบาลเมือง,เทศบาลตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละละ 1 ล้านบาท รวมทั้งหมด 89 แห่งรวมทั้งหมด 89 ล้านบาท โดยจะจัดทำแผนงบประมาณให้แล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับปัญหาคลองชลประทานที่ผ่านมาไป มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและเมื่อถึงกำหนดชลประทาน ได้เปิดน้ำให้กับเกษตรกรปัญหาการกีดขวางทางน้ำ จากวัชพืชเป็นอุปสรรค นอกจากนี้ยังมีทรายที่ทับถมคลอง โครงการชลประทานบางบัวอุดตัน ซึ่งมีระยะทางนับร้อยกิโลเมตร มีจำนวน 12 ตำบล ของพื้นที่เกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร ที่น้ำไหลผ่าน ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมาคลองต่างๆได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มาทำการขุดลอก ในปัจจุบันเครื่องจักรต่างๆมีจำนวนไม่เพียงพอ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จึงเกิดปัญหาความเดือดร้อนติดต่อกันมาในทุกปี สรุปปัญหาความต้องการคืออันดับแรก ของการขุดลอกคลองที่มีระยะยาว จากจังหวัดกำแพงเพชรวังยาง ถึงปลายทางเขตติดต่ออีก 2 จังหวัด พิจิตรนครสวรรค์ และต้องการดาดคลองด้วยปูนซีเมนต์ ไม่ให้ร้ำรั่วซึม จะได้ปริมาณน้ำที่คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงได้นำปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ส่งต่อให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรชาติ ศรีบุศกร  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิจิตร และนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมดสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมกันผลักดันงบประมาณ ทางชลประทาน ลงมาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายอภินันท์ จ่าพันดุง ฝ่ายบำรุงรักษาฝายวังยางได้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงแผนและงบประมาณในการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ ทางการเกษตรตลอดระยะของโครงการ เพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค และทางการเกษตรทั้งสามจังหวัดในเบื้องต้น