“เฮียหรั่ง”บ.เครือสิงห์โตทอง ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัดในเครือสิงห์โตทอง

“เฮียหรั่ง”คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย พร้อมด้วย “ซ้อแรม”คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง และ นางกมลพรรณ สุนทรยิ้ม  ครอบครัวได้ออกนิมนต์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดคูยาง  รวมทั้ง พระธงชัย(ชะยะวังโส) และพระสงฆ์รวม 9 รูป  ไปยังคลับเฮ้าส์ภายใน บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประกอบพิธี ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ พระธงชัย(ชะยะวังโส) จะสึกหาลาเพศไปเป็นอุบาสก มีชีวิตอย่างฆราวาสต่อไป เมื่อเช้าของวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอาหารหวานคาวที่ได้ถวายพระในคราวนี้ คุณธัญญา รุ่งชาญชัย อุบาสกอุบาสิกา มารดาของพระธงชัยในนาม “ครัวมาดาม” ได้ปรุงอาหารหวานคาวถวายพระด้วยตัวเอง ซึ่งการถวายภัตตาหารในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญด้วยการถวายทานแด่พระภิกษุสามเณร ในการถวายภัตตาหารนี้ ผู้ถวายได้คำนึงถึงหลักใหญ่ๆ ๓ ประการคือ

 ๑.ภัตตาหารที่จะถวายนั้น จะต้องเป็นของที่ตนหามาได้โดยสุจริต

 ๒.เจตนา คือ การตั้งใจในการถวาย ต้องมุ่งเพื่อชำระกิเลส เป็นประการสำคัญ

 ๓.บุคคล คือ ตัวผู้ถวายต้องเป็นผู้มีศีล และผู้รับภัตตาหารต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกัน

ความบริสุทธิ์ของภัตตาหารที่เป็นปัจจัยในการนำมาถวายนั้นมีลักษณะดังนี้ คือ

 ๑.ปัจจัยที่นำมาใช้จ่ายในการทำอาหารนั้น ต้องเป็นปัจจัยที่หามาได้โดยการประกอบสัมมาอาชีพ อันเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของตน

 ๒.ภัตตาหารที่จะนำมาถวายนั้นจะต้องเป็นสิ่งของบริสุทธิ์ มิได้เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์อื่น เช่น ถวายภัตตาหารแล้วทำความลำบากให้แก่ครอบครัว ญาติพี่น้องในภายหลัง หรือ การฆ่าสัตว์แล้วทำเป็นอาหารมาถวาย

 ๓.ภัตตาหารที่นำมาถวายนั้น จะต้องมีคุณภาพดี และเอาส่วนที่ดีที่สุดในบรรดาอาหารที่มีอยู่ ถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวปากหม้อ ถ้าเป็นแกงก็เป็นแกงที่ตักถ้วยแรกจากหม้อ

 ๔.ภัตตาหารนั้นต้องเป็นของสมควรแก่สมณบริโภค ไม่เกิดโทษแก่พระภิกษุสามเณรและมีประมาณเพียงพอในการฉัน

อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร จะได้ผลานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ และการทำบุญแต่ละครั้งนั้นเราต้องถือว่าเพื่อกำจัดกิเลส ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ให้กลายมาเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความเจริญ เมื่อถวายแล้ว จิตใจจะผ่องใสเกิดปีติโสมนัสยินดีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์แล้วทางครอบครัวได้นิมนต์พระธงชัยชัยยะวังโสออกประพรมน้ำมนต์ภายในอาคารที่อยู่อาศัยและบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนอกจากนี้ยังประพรมน้ำมนต์ที่อาคารศูนย์กลางพืชผลทางการเกษตรของบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย