อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ

บ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณหน้าเสาธง สอ.ดร.ณรงค์  อยู่บ้าน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

นายชรินทร์  ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง, ส.อ.นครไทย ยวนแห่ว, นายสุรพงษ์  ขะจวง รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นางสาวรุจิรัตน์  เกี้ยวเกิด ผอ.กองคลัง, นางสาวจันทนา  ปานธูป  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายณรงค์  แก้วแดง หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นายศุภชัย  ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ, นางสุภาศรี  ยวนแห่ว ผอ.กองกิจการสภาฯ, นางสาวชุลีพร  ดีบู่  ผอ.กองพัสดุ,นายสมศักดิ์  นาคนาม ผอ.โรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร

ซึ่งโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชุมชนเกาะทวี ชุมชนทรัพย์ทวี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในการร่วมกันพัฒนา Big Cleaning ภายใน ภายนอก บริเวณสนามกีฬา  อาคารสำนักงาน  และชุมชนใกล้เคียงให้มีความสะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ทุกคน ในการรักษาความสะอาด หน้าบ้านหน้ามองนอกจาก Big Cleaning บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ยังร่วมกัน  Big Cleanin บริเวณริมปิง  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านข้างและด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โดยนักเรียน ครู ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในการร่วมด้วยช่วยกัน ในกิจกรรม Big Cleaning ในวันนี้อีกด้วย