ประกาศ..!! เปิดประมูลรถกระบะ Nissan Navara และรถเก๋ง Nissan Note

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ประกาศเรื่องการจำหน่ายของรางวัลคงเหลือ

ซึ่งจากในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมา สำนักงานกาชาดได้ออกสลากการกุศลเป็นรถยนต์กระบะ Nissan Navara 1 คันและรถเก๋ง Nissan Note 1 คันทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จะทำการจำหน่ายของรางวัลคงเหลือด้วยวิธีทอดตลาดโดยกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ประสงค์จะประมูลสามารถดูรถยนต์ได้ใน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-09.00 น.ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  2. ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วม ประมูลในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-09.30น. และเริ่มประมูลในเวลา 10.00 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรโดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,หุ้นส่วนบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  3. ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง ที่ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดไว้
  4. ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา ต้องวางมัดจำทันที 10% ของราคาที่ประมูลสู้ราคาได้ โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่การเงิน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และต้องชำระเงินที่ค้างชำระอีก 90% ให้ครบถ้วนภายในเวลา 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดเสร็จบริบูรณ์ จึงจะนำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกไปจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หากเกินกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันที

คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ จะไม่ขายรถยนต์ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ให้ราคาสูงสุดก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าผู้นั้น ไม่น่าเชื่อถือ หรือเห็นว่าไม่เป็นผลดีแก่เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดสำหรับท่านที่สนใจในรถยนต์ทั้ง 2 คันกระบะ Nissan Navara และรถเก๋ง Nissan Note ก็สามารถที่จะไปร่วมประมูลรถทั้ง 2 คันได้ตามวันและเวลาดังกล่าวประกาศ โดย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร // สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร