กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุทม. ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายด้วยสติระดับชุมชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณชุมชนเพชรชูทรัพย์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายผู้สูงอายุด้วยสติระดับชุมชน ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายสาโรจน์ ชาญเชี่ยว ประธานกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม การฝึกสติเชิงจิตวิทยา ในการรู้ตัวอย่างต่อเนื่อง ควบคุมความคิด อารมณ์ การปล่อยวาง การใช้งานทั้งภายนอกและภายใน สร้างสุขภาพองค์รวม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน