พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ “พระโสภณคณาจารย์” เป็นราชาคณะชั้นราช “พระราชญาณปรีชา”

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้เป็นราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชญาณปรีชา”วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายศิวะ แสงมณี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายเทวัญ หุตะเสวีองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะครู นักเรียนและนักศึกษา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ “พระโสภณคณาจารย์” (สมจิตต์ อภิจิตฺโต)เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้เป็นราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชญาณปรีชา”

สืบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้นำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงมีพระวินิจฉัย แล้วนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกรุณาพระราชทานพระสมณศักดิ์พระคุณท่าน(พระโสภณคณาภรณ์) เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม ที่ “พระราชญาณปรีชา”ซึ่งประวัติของท่านได้ให้ชาวกำแพงเพชรได้ชื่นชมนั้น ท่านเจ้าคุณฯ พระราชญาณปรีชา หรือที่ชาวกำแพงเพชรรู้จักกันในนาม “พระมหาสมจิตต์” เกิดเมื่อ พ.ศ.2497 ที่ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชาเมื่ออายุ 16 ปี ที่วัดนาควชัรโสภณ (วัดช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2522 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)ก่อนนั้นท่านได้รับสมณศักดิ์ พ.ศ.2523 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ.2544 เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ และวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณปรีชาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ) ผลงานของท่านเจ้าคุณฯ ก่อตั้ง วัดช้าง(วัดนาควัชรโสภณ) จ.กำแพงเพชร,ก่อตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.กำแพงเพชร ใน สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์,ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนไทย จ.กำแพงเพชร โดยมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฯลฯ และอีกมากมายสม่ำเสมอมิได้ขาด ต่อจังหวัดกำแพงเพชรอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านและในวันนี้ได้ทำการเชิญสัญญาบัตร-พัดยศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สู่ห้องเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  “พระราชญาณปรีชา” จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายศิวะแสงมณี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ยถา-สัพพี ถวายพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวนำมุทิตาสักการะ ต่อ “พระราชญาณปรีชา” ว่า ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน สัญญาบัตรพัดยศ ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชญาณปรีชา”นับว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นอย่างสูงพระราชญาณปรีชา เป็นพระเถระที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความอุสาหะ วิริยะ โดยเฉพาะด้านการศึกษา พระเดชพระคุณเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นานัปการ จึงทำให้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีโอกาสได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณในการดำเนินงานหลายๆโครงการ โดยเฉพาะให้ความไว้วางใจมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้อยู่นความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ ด้าน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ที่บูรณการร่วมกับพระพุทธศาสนา และองค์กรต่างๆมาโดยตลอด จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ “พระราชญาณปรีชา” ด้วยความเคารพอย่างสูง และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีนักปราชญ์ นักพัฒนา ผู้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนากับการศึกษา อย่างแท้จริง./ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร