ร้านค้าร่วมหารือกำหนดออกจากเขตก่อสร้างตลาดใหม่

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมผู้ประกอบการค้า เพื่อมาหารือแนวทางในการย้าย ร้านค้าตลาดไนท์บาซ่า(โซนแผงผ้า) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมผู้ประกอบการค้า เพื่อมาหารือแนวทางในการย้ายร้านค้าตลาดไนท์บาซ่า(โซนแผงผ้า) นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงตามนโยบายจังหวัดกำแพงเพชรมีดำริให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปรับปรุงตลาดไนท์ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงตลาดไนท์ (โซนแผงผ้า) ปี 2562 โดยดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินการตามโครงการฯ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้าง ไปตั้งร้านในจุดที่เทศบาลฯได้กำหนด ในบริเวณโซนที่จอดรถด้านหลังกรุงทองแฟร์  ซึ่งผลการประชุมมีมติให้ร่วมลงดูพื้นที่ในการตั้งร้านค้าใน เวลา14.00 น.และจะให้ดำเนินการย้ายร้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคมนี้สำหรับที่มาของการก่อสร้าง มีการร้องเรียน จนทางจังหวัด และกองกำลังทหาร ศูนย์ดำรงธรรมได้เข้ามาให้ความเป็นธรรม และกำหนดให้ปรับปรุงตลาดที่เสื่อมโทรม โดยนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้นำเรื่องเข้าสภา เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 8 ล้าน 4 แสนบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ ระยะที่ 1 โดยให้เหตุผลในการก่อสร้างเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าทั่วไปไนท์บาซ่าอาคาร 2  ลานจอดรถ 1/1 และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวตลาดและผู้บริโภคให้ดีขึ้น และอย่างถูกต้องสุขลักษณะของตลาดที่สะอาดปลอดภัย เป็นแหล่งอาหารของชาวเมืองกำแพงเพชร และคนต่างจังหวัด นักท่องเที่ยว ที่ต้องการตลาดคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลานจอดรถ ที่จะส่งผลถึงภูมิทัศน์ของริมแม่น้ำปิง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และกลับมาสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับบ้านเมืองของเราต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า การประชุมในครั้งนั้น ทุกข้อประเด็นทางราชการ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการยกมือสนับสนุนอนุมัติข้อราชการ ของนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่นำเข้าสู่สภา เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญมีความก้าวหน้า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนต่อไป