ทำบุญครบรอบ 65 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 7 สิงหาคม 2562โรงพยาบาลกำแพงเพชร นำโดย แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คุณจริยา พันธุ์วิทยากูล รอง ผอก.กลุ่มการพยาบาลนายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณทิพวรรณ วงษ์ใจ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดทำบุญครบรอบ 65 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมประธาน กาณจนาลัย ชั้น 4 ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชรประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 410 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 428 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนเนื้อที่ 43 ไร่  3 งาน 47 ตารางวาการริเริ่มสร้างโรงพยาบาลกำแพงเพชร เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 โดย นายเชื้อ  พิทักษากร ข้าหลวงตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายจรัส ธารีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอที่ดินในวัดสามจีน ซึ่งเป็นวัดร้างจากกรมศาสนา (พื้นที่ 5 ไร่เศษ) และที่ดินของโรงเรียนเกษตรกรรมกจากกรมอาชีว-ศึกษามีพื้นที่ 38 ไร่เศษ พันโทนายแพทย์มานิต เวชวิศิษฎ์ อธิบดีกรมการแพทย์ในขณะนั้นเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลได้ จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2496 โดยนายแพทย์ผดุง เปรมัษเฐียร อนามัยจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และกรมการแพทย์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลกำแพงเพชรก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นครั้งแรก เตียงรับผู้ป่วยไว้รักษาจำนวน 25 เตียง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2497 โดยมี นายแพทย์ประธาน กาญจนาลัย เป็นผู้อำนวยการเป็นคนแรกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้พัฒนางานทั้งทางด้านการบริหารการบริการและวิชาการ จนกิจกรรมของโรงพยาบาลเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับมีปริมาณงานจำนวนเตียงและจำนวนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆทั้งอุบัติภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ยุ่งยากมาจนถึงปัจจุบัน // ปชส .รพ.กำแพงเพชร