มาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

กสทช. จัด“กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 9 สิงหาคม 62 เวลา 09.30น.ที่ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัด“กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งที่1  ”ภาคกลาง โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน  ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน5 ท่าน ได้แก่ ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ และ นายบวร มากนาคา จากสำนักงาน กสทช. นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ และ นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ จากกระทรวงสาธารณสุขรศ.เอนกศิริพานิชกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมบรรยาย เสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคมผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 300  คน ซึ่งการจัดงานในวันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับความมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณมือถือ และผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ  รวมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การขออนุญาตติดตั้งและเปิดใช้งานสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่ปล่อยจากสถานีฐาน เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของระดับความแรงของคลื่นวิทยุในประเทศไทย เทียบกับมาตรฐานสากลตลอดจนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ จากการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชุมชนทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความกังวลสงสัยและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ที่เข้าใจว่า…คลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือทำให้เกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือในประเทศไทย มีระดับความแรงต่ำมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่ใช้กันในนานาประเทศ อีกทั้งผลทดสอบและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากลและขององค์กรอนามัยโลก ได้ระบุว่า คลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมากระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ / เครือข่ายสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร