สภาเทศบาล ถก..อนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2563 ในวาระแรก

สภาเทศบาล ถก..อนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2563 ในวาระแรก ที่ประชุมยังได้สอบถามปัญหาการร้องเรียนร้านค้าในตลาด ที่จะก่อสร้างใหม่ ในประเด็นนี้จังหวัดจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดประชุมสภาเพื่อขออนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ในวาระแรก โดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยในที่ประชุมมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในส่วนราชการนำโดย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนอกจากนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมประชุมทั้งหมด 15 ที่นั่ง ครบองค์ประชุม ในวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ฝ่ายบริหาร ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ในวาระที่ 1 (โดยกองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล จึงได้แถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยชี้แจงรายละเอียดของรายรับ  และรายจ่ายพร้อมทั้งแจ้งให้ได้รับทราบว่า คณะผู้บริหารจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างประหยัด ระมัดระวังรอบคอบ  และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามนโยบายและเจตนารมณ์ต่อไป นอกจากนี้สภาเทศบาลได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในการ รับแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณใหม่ทุกปีงบประมาณ และมีมติเห็นชอบให้ นายประสิทธิ์ อินตา นายวัลลภ สรรพค้า นายพลฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และท้ายสุดของการประชุม สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ร่วมประชุมได้นำปัญหาความเดือดร้อน ความคับข้องใจของบรรดาร้านค้าในตลาด ที่อยู่ในพื้นที่ความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยพื้นที่ดังกล่าว จะมีการก่อสร้างอาคารตลาดให้มั่นคงถาวร มีความสวยงามเป็นหน้าตาขของจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะ และมีลานจอดรถรองรับประชาชนทั้งในและต่างถิ่น ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือน จะได้รับความสะดวกกับการปรับปรุงตลาดในครั้งนี้

แต่ยังคงมีปัญหาการร้องเรียนอยู่บ้าง ซึ่งในประเด็นนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดเผยว่า จากปัญหาการร้องเรียนด้วยกันเองของตลาด จนนำไปสู่ปัญหาในระดับจังหวัด และกองกำลังทหารที่ลงมาดูแลและให้เทศบาลนั้น ได้จัดระเบียบในการปรับปรุงตลาดใหม่ ซึ่งก็ยังคงมี ร้านค้าบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ จะมีการประชุมกันในระดับจังหวัด และนำข้อเท็จจริงของปัญหาให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อเท็จจริงให้กับร้านค้าได้เข้าใจ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่อไป