บ.เฉาก๊วยชากังราว จำกัด โครงการคุณธรรมนำการศึกษา ร.ร.อนุบาล กพ.

นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  ชื่นชมโครงการคุณธรรมนำการศึกษา เป็นโครงการที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พล.อ ธงชัย  เกื้อสกุล  นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย/เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา,คุณอมรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมอนุบาลกำแพงเพชรโมเดล และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  โดยมี ดร.เนาวรัตน์  นาคพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร , นายสาธิต  ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู  บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำการศึกษา และในทุกวันศุกร์จะมีกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองแต่งกายให้กับนักเรียนด้วยชุดสีขาว มาโรงเรียน เด็กนักเรียนก็จะมีการ ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ไฝ่ทอง  ครูชำนาญการ หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และมอบให้ เด็กหญิงอภิรดา  สุขศรี ประธานนักเรียน เป็น ผู้ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การขับร้องเพลงเข้าแถว  เพลงอนุบาลสามัคคี  เพลงมาร์ชอนุบาลกำแพงเพชร  การเคารพธงไตรรงค์  กิจกรรมการเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสดุดีมหาราชาและมหาราชินี กิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่  กิจกรรมท่องบทอาขยานค่านิยมสิบสองประการ กิจกรรมพุทธภาษิตวันละคำ การแสดงลำตัดศีลห้า และการเล่าประสบการณ์ตรงจากนักเรียนเกี่ยวกับศีลข้อที่ห้า ให้เพื่อนนักเรียนได้สดับรับฟัง ถึงการนำศีลห้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พล.อ ธงชัย เกื้อสกุล ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากร พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 7,000 บาท โดยกล่าวถึงการเดินทางมาที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และพบเห็นเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิการสวดมนต์ นับเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ที่ประทับใจและคาดหวังว่าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จะเป็นนักเรียนต้นแบบของโรงเรียนอื่นๆต่อไป พร้อมกล่าวชื่นชม โครงการคุณธรรมนำการศึกษา โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ประธานในโครงการ ได้นำเสนอโครงการนี้ไปสู่สายตาในหลายๆจังหวัด ที่จะเป็นแบบอย่าง ให้ทุกสถานที่การศึกษานำไปเป็นต้นแบที่จะปฏิบัติกันต่อๆไปสำหรับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธาน บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ในนามของประธานคณะทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวนี้ว่า บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ตระหนักและมีแนวคิดว่า สภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไข อันเป็นปัจจัยนำไปสู่ ปัญหาของสังคมอย่างมากมาย ขาดความเมตตาต่อกัน ก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเป็นต้น หากเราทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมที่ดี เราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันหลายร้อยแห่ง / พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร