อ้างไม่โปร่งใส ไร้ความสามัคคี บุกศูนย์ดำรงธรรมไล่ ผญบ.

ชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลทุ่งทอง อ้างผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใสเดินขบวนขับไล่ ผู้ใหญ่บ้าน ส่งหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมติดตามความคืบหน้าให้ปลดออก โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ เฉลียวดี อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านจำนวน 52 คน เพื่อมายื่นหนังสือ ขับไล่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ออกจากตำแหน่ง​ โดยอ้างว่ามีความประพฤติมิชอบ ไม่มีความโปร่งใส ชาวบ้านไม่ให้ความเชื่อถือ บริหารงานในหมู่บ้านมีความบกพร่องหลายประการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยให้เหตุผล ด้วยกันหลายข้อไม่ว่าจะเป็น งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาชิกสหกรณ์หมู่บ้านยังไม่ได้รับเงินค่าหุ้นคืน สหกรณ์ ปิดตัวเองไปแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่อำนวยความสะดวก ให้กับราษฎร ไม่รับฟังเสียงชาวบ้าน ไม่สร้างความสามัคคี ใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกล่าวหาชาวบ้านเต็มปฏิปักษ์  ขาดการมีส่วนร่วม ไม่สามารถแนะนำชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายของราชการเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด ในการเดินทางมาครั้งนี้ชาวบ้านได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ที่มีความประสงค์จะถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลทุ่งทอง ออกจากตำแหน่ง โดยมอบให้กับทางจังหวัดไปดำเนินการต่อ  พร้อมยืนยันรายชื่อที่รวบรวมได้เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านประมาณ 500 คน ทั้งนี้ชาวบ้านยังแจ้งว่าได้มีการร้องเรียนต่ออำเภอมาแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่ทราบว่ามีการดำเนินการใดๆ ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันมาติดตามเรื่องกับทางจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร​ โดย นางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร ลงมารับเรื่องร้องเรียนและชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ถึงระเบียบข้อกฎหมาย ในการร้องเรียนและวิธีการที่ถูกต้องของการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย หลังจากใช้เวลา 1 ชั่วโมง ชาวบ้านได้รับทราบ ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ ต่างก็เดินทางกลับบ้าน ด้วยความสงบ เพื่อรอให้ทางราชการได้ดำเนินการสอบสวน ตามขั้นตอนกระบวนการของทางกฎหมาย ส่วนทางอำเภอขณะนี้มีการดำเนินการเรื่องตรวจสอบรายชื่อ ในการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการถอดถอนอย่างเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายแล้ว /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร