กอ.รมน.จัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพิ่มทักษะด้านกฎหมาย

สื่อมวลชนร่วมมือ กอ.รมน.กำแพงฯ สื่อสัมพันธ์

สื่อส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กอ.รอมน.จังหวัดกำแพง เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มพูนทักษะทางด้านกฎหมายในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

วันนี้ 21 สิงหาคม 2562 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ,พ.อ.ไพรัช ศรีสารัช สัสดีจังหวัด หัวหน้าฝ่ายการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ,ร.ต.ท.คมสันต์สีทอง รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญาเหล่าวชิรวงศ์ เลขานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะ ผู้ดำเนินโครงการ ได้เชิญสื่อมวลชนทุกสำนัก นักข่าวทุกแขนง ร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้

สืบเนื่องจากงานด้านสื่อสารมวลชน เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน ซึ่งสื่อมวลชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเพื่อเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคมอันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

การจัดทำโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนทุกแขนงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบัญญัติข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความมั่นคงให้กับหน่วยงานภาครัฐและสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผล

ในโอกาสเดียวกันนี้หลังจากทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้บรรยาย ความเป็นสื่อมวลชนหน้าที่บทบาทและบริบท รวมทั้ง การรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนราชการ ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สื่อมวลชนเป็นผู้มีสิทธิและเสรีภาพป็นของตนเอง แต่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกด้าน ในสภาวะของยุคข้อมูลไร้พรมแดนในปัจจุบัน ที่มีความรวดเร็วฉับไวเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นการกลั่นกรองข้อมูลการนำเสนอภาพข่าวจึงมีความจำเป็น ต่อสื่อมวลชนในด้านความรู้ความเข้าใจและการรับผิดชอบโดยเฉพาะการศึกษาในด้านข้อกฎหมาย มิให้เกิดการละเมิด และเกิดประโยชน์สุขโดยรวมกับการทำหน้าที่การเป็นสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดกำแพงเพชร

โดยสรุปวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้กับบริการภาครัฐอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนกับวิทยากรรวมถึงคณะผู้จัดทำโครงการอันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน

ด้านสมาชิกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ นายสมพงษ์ พงษ์สุทธิยากรนายกสมาคมนักข่าวฯได้มอบหมายให้ นางจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา นายสุเทพ อินทจันทร์ ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ร้องเสียงอุปนายกของสมาคมนักข่าวฯสายส่วนกลางและท้องถิ่นในสังกัดสมาคมและสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมอบรมความรู้กับโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้ความมือเป็นอย่างดี /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร