ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม จำนวน 38 คน จากเทศบาลเมืองหนองปลิง, เทศบาลตำบลนครชุม, เทศบาลตำบลเทพนคร, องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม, องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ, องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

นายไพทูล ปันขื่น ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร  เผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีหน้าที่การปฏิบัติการ สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ได้รับอันตราย และผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยต่างๆโดยมีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉินเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน กรมจึงได้จัดสรรเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีสูงจำนวนมาก ให้ประจำอยู่ตามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 18 เขต เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟูปัจจุบันพบว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเครื่องจักรกลมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับจำนวนเครื่องจักรกลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับผิดชอบ ด้านงานเครื่องจักรกลเห็นว่า เพื่อให้การใช้เครื่องจักรกลที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนบุคลากรด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้มีผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยงานเครือข่ายในระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีความพร้อม สามารถช่วยปฏิบัติงานเครื่องจักรกลสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรม มีการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต และการฝึกปฏิบัติการใช้ การควบคุมและการดูแลรักษาเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน// สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร