1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์

ท่านเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ตอน 1,015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์ พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไสว  ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชรินทร์  ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร, สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว  รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นายศุภชัย  ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.กำแพงเพชร, นางสาวรุจิรัตน์  เกี้ยวเกิด ผอ.กองคลัง อบจ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ลานพระเจดีย์วัดวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นครไตรตรึงษ์  หรือเมืองไตรตรึงษ์  พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร ถิ่นกำเนิด ท้าวแสนปม และ สถานประสูติของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์ องค์แรกของกรุงศรีอยุทธยา  ตั้งอยู่ที่บ้านวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำ และคันดินล้อมรอบ 3 ชั้น ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 840 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันตก แต่ไม่ใช้ลำน้ำเป็นแนวคูเมือง เพราะพบร่องรอยคูเมืองเดินขนานกับแนวแม่น้ำ แนวกำแพงเมืองด้านเหนือติดอยู่กับแม่น้ำ บางส่วนได้ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลายจากพระนครในอดีต ปัจจุบันเป็นเพียง ตำบลหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีร่องรอยแห่งอารยธรรมมากมาย แต่ทว่าร่องรอยแห่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามเหล่านั้น อาจจางหายไปตามกาลเวลา  อบจ.กำแพงเพชร จึงได้ระดมกำลังสมอง ของคนในชุมชน ปราชญ์ชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่นของ ต.ไตรตรึงษ์  เพื่อพัฒนาให้นครไตรตรึงษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร  ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ ให้มาเที่ยวนครไตรตรึงษ์มากขึ้น ย้อนไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้นหัวเมืองทางเหนือ  โดยมีจุดปลายปลายทางอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร  ทรงบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ทอดพระเนตร และทรงได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เป็นบทพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น   ซึ่งมีเนื้อเรื่องบางตอน เกี่ยวข้องกับเมืองไตรตรึงษ์  เพื่อน้อมระลึกถึงพระองค์ท่าน จึงได้จัดงานขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายสุนทร  รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร เผยว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า วิถีชีวิตที่ชุมชน และท้องถิ่นต่างๆ  ที่ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต จากการแสดงออกในรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และการกระตุ้นให้คนในชุมชน ในตลอดจนเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้ยาวนานภายในงานผู้คนต่างแต่งกายตามวิถีไทย หรือแต่งกายย้อนยุค ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมหลากหลายประเภท มีการเสวนา เรื่อง เราจะสร้างสรรค์นครไตรตรึงษ์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างไร  มีการแสดงพื้นบ้านของชาวไตรตรึงษ์และคนในท้องถิ่น มีการแสดงดนตรี จากศิลปินในจังหวัดกำแพงเพชร  มีการเล่านิทานประกอบการแสดง เรื่อง ท้าวแสนปม จากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร   มีการออกร้านแบบย้อนยุค   และมีการแสดง ประกอบแสง เสียง เรื่อง “1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์ พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร โดย โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และคนในท้องถิ่นร่วมกันแสดง”/ ทีมข่าว ปชส. อบจ. /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร / ร่วมสืบสานของดีเมืองกำแพงเพชร