ใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562   นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง

จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นกามโรคโรคเอดส์และยังมีผลพวง กับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมทำให้ส่งผลกระทบถึงการติดยาอนาคตของเยาวชนครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ได้ เครือข่ายชมรมผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เล็งเห็น

ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความรู้เกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมถึงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อตนเองและผู้อื่นได้โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สถาบันได้แก่ โรงเรียนชากังราว ,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , โรงเรียนวัชรวิทยา , โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร , และวิทยาลัยภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี