เที่ยวงาน ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร

เชิญเที่ยวงาน

“นิทรรศการเสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร”
และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
“ชากังราว นครแห่งศิลป์” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
“นิทรรศการเสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร”
และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
“ชากังราว นครแห่งศิลป์”
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
*************************
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. – นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร ๑๑๓ ปี
– กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นถิ่น และของดีเมืองกำแพงเพชร
เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. – กิจกรรมบริการนั่งรถรางฟรี เส้นทางตามรอยพระราชดำเนิน
เวลา ๑๘.๐๐- ๒๑.๐๐น. – กิจกรรมการแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
(การแสดงศิลปินลูกทุ่ง และการแสดงพื้นบ้านตำบลนครชุม)

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. – นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร ๑๑๓ ปี
เวลา ๐๙.๐๐ น. – แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณงาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. – รองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึงบริเวณงาน (นายไพโรจน์ แก้วแดง)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ประธานในพิธี เดินทางมาถึง และนั่ง
ประจำที่
– ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
– เจ้าหน้าที่กล่าวนำถวายผ้าป่า
– พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
– เจ้าหน้าที่กล่าวนำถวายภัตตาหาร
– ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม
– เจ้าหน้าที่ลาดรองโยงและภูษาโยง
– ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
เวลา ๑๐.๕๙ – ๑๑.๓๐ น. – พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาเทวดา
– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปหางที่เครื่องสังเวย
– ประธานพิธีพราหมณ์ (พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ)ประกาศบวงสรวง
– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ โปรยข้าวตอกดอกไม้
– เสร็จพิธีบวงสรวงฯ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/กิจกรรมนั่งรถราง เส้น ทางตามรอยพระราช
ดำเนิน
– ชมการแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร
เวลา ๑๗.๓๐ น. – แขกผู้เกียรติพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๘.๑๐ – ๑๘.๓๐ น. – พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
“นิทรรศการเสวนา ๑1๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร”และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒“ชากังราว นครแห่งศิลป์”
– กล่าวรายงาน โดย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
– ประธานกล่าวเปิดโครงการโดย นายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
– ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. – กิจกรรมเสวนา เล่าเรื่องเมืองกำแพงเพชร ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. – การแสดงละครนอก ตามที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น
โดย คณะชมพูนุท (เรื่องไชยเชษฐ์ ตอนขับนางสุวิชชา ถึงนางแมวเย้ยซุ้ม)
– การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
(ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม)
22.00 น. – เสร็จสิ้นโครงการ
*************************
*หมายเหตุ การแต่งกาย วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
– เวลา ๐๙๐๐น. – สวมใส่ชุดสุภาพ
– เวลา ๑๗.๓๐ น. – สวมใส่ผ้าไทย หรือแต่งกายชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕