กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แข่งขันถึงสิ้นเดือนนี้ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่โรงยิม 1,000 ที่นั่ง แข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2562 ร่วมด้วย

สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายชรินทร์  ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร นายสมศักดิ์ นาคนาม ผอ.โรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน การเสริมสร้างให้นักเรียนมีใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา พร้อมกับ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป