สภา ทม.ผ่านวาระที่ 2-3 งบประมาณรายจ่ายปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และรองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา นายนพพร ปานชัย พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พรอมด้วย นางศศิธร ศริพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงาน สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และและวาระที่ 3 (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมขอกันเงินไปเบิกในปีถัดไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมขอการเงินไปเบิกในปีถัดไป (กองช่างสุขาภิบาล)

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ และเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (กองการศึกษา)

และพร้อมกันนี้สภาเทศบาลฯได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในทุกญัตติ