พาเด็กศึกษาดูของจริง วัดถ้ำกระบอก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา สิบเอกอนุสรณ์ คำมี นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ  นางเฉลิมศรี วังนาคนักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ นายณัฎฐชัย รามสูตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ทีมงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเด็กเยาวชนเข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก จ.สระบุ่รี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวมรับฟังการบรรยายตามหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี พร้อมนำศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามฐานการสร้างงานสร้างอาชีพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิชาชีพมาตรการวิธีการลดภาวะโลกร้อน เรียนรู้หลักวิชาการด้วยสื่อเทคโนโลยีโดยคณะวิทยากรพระวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี