อบจ.จัดรำลึก 113 ปี  เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพง

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “นิทรรศการเสวนา 113 ปี พระปิยะมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร” และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2562 “ชากังราวนครแห่งศิลป์ขึ้น” ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร หรือเมืองชากังราว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความน่าสนใจ ย้อนไปในอดีต เมื่อครั้งสมัยสุโขทัย กำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวง  ในสมัยอยุธยายังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ พอถึงสมัยรัตนโกสินทร์ กำแพงเพชร ยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 2 เมื่อ ปี ร.ศ.125 ระหว่างวันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2449 เป็นระยะเวลานานถึง 10 วัน ทรงสำรวจทอดพระเนตร บันทึกภาพถ่ายเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร ไว้กว่า 200 ภาพ ทั้งทรงพระราชนิพนธ์ถึงสิ่งที่พบเห็นในเมืองกำแพงเพชร การเสด็จประพาสต้นจึงเป็นจารึกแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวจังหวัดกำแพงเพชร เสมอมา และยังคงเป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาจากรุ่น สู่รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสืบสาน  ส่งเสริม และเล่าสู่กันฟังไปจนสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง ไม่ให้ห่างหายไปจากความทรงจำตามกาลเวลา  อบจ.กำแพงเพชร จึงได้จัดงานนี้ขึ้น ด้วยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนี้ขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรกว่า 200 ภาพ มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี อาหารพื้นถิ่น ของดีเมืองกำแพงเพชร  มีบริการนั่งรถรางฟรี โดยรถจะนำชมตามรอยพระราชดำเนิน และมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ในในวาระ 113 ปี แห่งการเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร โดยนายไพโรจน์  แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี  นายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องนมัสการทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นในช่วงเวลา 10.49 น. มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน  รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์สังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง

ในช่วงค่ำเวลา 18.00 น. มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร “นิทรรศการเสวนา 113 ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ชากังราวนครแห่งศิลป์”  โดยนายไพโรจน์  แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายเทวัญ  หุตะเสวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นางสมพิศ  แก้วแดง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, พล.ต.ต.จารึก  ลิ้มสุวรรณ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นายไสว  ไชยเมือง  วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,  นายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  มี นายชรินทร์  ไชยยะ  ปลัด อบจ.กำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเล่าเรื่องเมืองกำแพงเพชร และปิดท้ายด้วยการแสดงละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์ ตอนขับนางสุวิชชา ถึงนางแมวเย้ยซุ้ม ซึ่งเป็นละครที่ปรากฏในพระราชนิพันธ์เสด็จประพาสต้น จาก คณะชมพูนุช