ตรวจสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

แจ้งการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นการแสดงการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นไปตาวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ กำหนดให้ทุกต้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดมาแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ กรณีแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ให้ผู้สูงอายุผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แสดงตนด้วยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี
  2. หากไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเอง ให้มาขอรับหนังสือมอบอำนาจ ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมพยานลงนาม 2 คน โดยให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
  3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน ขอให้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและพยานลงนามด้วยจำนวน 2 คน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– สมุดบัญชีธนาคาร      พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สูงอายุแสดงตนพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความประสงค์  หากท่านไม่มาดำเนินการดังกล่าว เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความจำเป็นชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบการดำรงอยู่กับทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้น

กรณีแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563การดำรงอยู่ของคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้สิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ ให้ผู้รับเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แสดงตนด้วยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี
  2. หากไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเอง ให้มาขอรับหนังสือมอบอำนาจ ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมพยานลงนาม 2 คน โดยให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
  3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยความพิการแทน ขอให้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและพยานลงนามด้วยจำนวน 2 คน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– สมุดบัญชีธนาคาร      พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้พิการแสดงตนพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  หากท่านไม่มาดำเนินการดังกล่าว เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความจำเป็นชะลอการจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบการดำรงอยู่กับทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้น /จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน